Plány pro rok 2021

Prvořadým úkolem je přilákat více členů do naší organizace. K tomu jsme zřídili internetové stránky a facebook, který má zajímavou sledovanost. Navázali spolupráci s místní základní školou a Domem mládeže.

 

Pro rok 2021 jsme navrhli městu:

1. Propojení Přírodní rezervace Kobylí hlava, (evidenční kód ÚSOP: 1939, kategorie IUCN: řízená rezervace, celková výměra: 3 4934 ha, výměra ochranného pásma 5 6821 ha) s přírodní památkou Miliovy louky (kód lokality CZ0622166). V minulosti nebyly tyto dvě plochy od sebe odděleny, ale celá Kobylí hlava byla jednou významnou lokalitou rozsáhlého komplexu stepních luk s kavyly v Hlucké pahorkatině o ploše cca: 614 841 m². Na obou lokalitách rostou evropsky významné druhy rostlin. Propojením se získá alespoň část bývalého komplexu původních kavylových luk a teplomilné doubravy zpět.

2. Vybudování mokřada na katastru města, parcelní číslo 3741/40 (48°57’53.01″N, 17°30’42.52″E). Mokřad by byl pouze na území města prakticky v té části jako se nacházel před lety. Mokřady mají v krajině především velký význam ekologický, neboť jsou velmi bohatě a rozmanitě oživeny a mají velkou produkci biomasy. Jejich význam vodohospodářský a klimatický je dán především tím, že zadržují významná množství povrchové a mělké podzemní vody. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách by tůň dle § 55 neměla být vodním dílem, pokud nemá hráz, ani technické objekty – výpust, bezpečnostní přeliv apod. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon stanoví, že tůně do velikosti 300 m2 a max. hloubky do 1,5 m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas a ani stavební povolení či ohlášení.

3. Zpracování podkladů pro případnou revitalizaci potoka Okluky, jedná se o zjištění skutečného stavu vypouštění odpadků a splašků do potoka.

 

Akce pro rok 2021

Leden

Plánování akcí pro rok 2021.

Únor

Přednáška pro DDM Revitalizace potoka Okluky – intravilán.
(pro veřejnost)

Březen

Valná hromada ČSOP Hluk.
(pro členy)

Duben

Den země, akce pro veřejnost a ZŠ Hluk – čištění potoka.
(pro veřejnost)

 

Květen

Přírodovědná vycházka po okolí Hluku.
(pro veřejnost)

Červen

Workshop – kosení Kaštance – každá červnová sobota – zajistí Michaela Beníčková.
(pro veřejnost)

Údržba pokusných ploch.
(pro členy)

Průzkum populace Bourovce trnkového na katastru města Hluk.
(pro členy)

Červenec

Tvorba tůní na toku Okluk.
(pro veřejnost)

Kosení břehů potoka Okluky – povodí Moravy.

Odklizení biomasy.
(placení brigádníci)

Srpen

Dětský tábor.
(pro veřejnost)

Zelené seno PR Kobylí hlava.
(pro veřejnost)

Září

Přednáška Živé krajiny – Jiří Malík
(pro veřejnost)

Noční sledování Bourovce trnkového.
(pro veřejnost)

Říjen

Přednáška pro DDM – druhý termín.
(pro veřejnost)

Listopad

Plán akcí pro rok 2022.

Prosinec

Valná hromada.