Fotosoutěž 2024

Rok 2024 je rokem motýlů. Zachyťte motýla, který žije na území Bílých Karpat a buďte při tom co nejvíce hraví a kreativní.

Soutěž probíhá: od 01. dubna 2024 do 31. srpna 2024

Fotky posílat e-mailem:  csophluk@gmail.com

Cena pro vítěze – fotoaparát

Your conte

Podmínky a pravidla fotosoutěže

Organizátor fotosoutěže

Město Hluk, Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ: 00290939, a ČSOP Hluk, nám. Komenského 158, 687 25 Hluk, IČO: 08853045 (dále jen „Organizátoři“)

Termín konání fotosoutěže

Fotosoutěž probíhá od 1. 4. 2024 do 31. 8. 2024. Konečná uzávěrka je 31. 8. 2024 ve 23.59 hodin. Následně v průběhu září 2024 proběhne vyhodnocení fotosoutěže.

Účastníci fotosoutěže

Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která je starší 18 let, nebo osoba starší 7 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografie a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt).

Soutěžní fotografie

Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání soutěžní fotografie nebo fotografií v digitální podobě ve formátu JPG (dále jen „fotografie“) na adresu csophluk@gmail.com a to v termínu konání fotosoutěže. Každá fotografie musí být o velikosti mezi 800 kB a 4 MB. Fotografie musí zachycovat motýla, který žije na teritoriu Bílých Karpat a musí být pořízena v termínu konání fotosoutěže na území města Hluku nebo v jeho blízkém okolí. Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně 3 fotografie. U každé zaslané fotografie musí být připojen název nebo krátký popis a specifikováno místo jejího pořízení (v textu průvodního emailu nebo v názvu souboru). Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít. Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

 • souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
 • fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
 • případné osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.

Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

 • nesouvisí s tématem této fotosoutěže,
 • autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení autora se musí shodovat se jménem adresáta),
 • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
 • jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem,
 • byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
 • jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé…),
 • obsahují jakékoliv dodatečně doplněné nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu),
 • budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže, nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií,
 • se shodují s již dříve zaslanými fotografiemi téhož autora (fotografie shodné v podstatných znacích).

Způsob vyhodnocení fotosoutěže

Vyhodnocení fotosoutěže proběhne v září 2024. Odborná porota, ustanovená místostarostou města Hluk vybere nejlepší fotografii, případně také může udělit mimořádné ceny.
Do 30 dnů od ukončení fotosoutěže bude na stránkách a elektronickém baneru města Hluk uveden výherce. Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.

Ostatní podmínky fotosoutěže

Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Věcná cena mu bude následně předána osobně. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.
Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.

Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb organizátora. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je město Hluk. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy fotosoutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.